Algemene voorwaarden - LMB

LMBouwadvies
Advies Bouwbegeleiding Calculaties
Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Bouwadvies

LMbouwadvies hanteert algemenevoorwaarden.

Via de link (links) kunt u hem Downloaden.

Algemene voorwaarden LMBouwadvies


Art. 1 toepasselijkheid

1.1 Op alle offertes van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met Antonissen Bouwadvies, hierna te noemen "de opdrachtnemer", tot het beroepsmatig verrichten van werkzaamheden zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing.
1.2 Op deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarde of bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen op voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
1.3 De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op opdrachten met een repeterend karakter en op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
1.4 Onder de werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 1.1 zijn in ieder geval begrepen, maar daartoe niet beperkt, het adviseren en ondersteunen van ondernemingen en particulieren op administratief en fiscaal gebied en al hetgeen waarin Antonissen Bouwadvies volgens de wet is gerechtigd te handelen.

Art. 2 opdrachten en overeenkomsten

2.1 Alle offertes en kostenindicaties van de opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend.
2.2 Opdrachten kunnen door de opdrachtgever alleen schriftelijk.
2.3 De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor niet tijdig uitgevoerde opdrachten indien dit is veroorzaakt door de opdrachtgever, mits aantoonbaar en binnen 72 uur schriftelijk gemeld.
2.4 Opdrachten met een repeterend karakter worden geacht van kracht te blijven tenzij deze door de opdrachtgever bij aangetekend schrijven worden ingetrokken, met inachtneming van de inhoud van artikel 3.
2.5 Reclames inzake uitgevoerde opdrachten dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na uitvoering te worden ingediend.
2.6 De opdrachtnemer is gehouden de hem gegeven opdracht op zorgvuldige wijze uit te voeren zoals dat een goed ondernemer betaamt.
2.7 De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop zijns inziens de opdracht dient te worden uitgevoerd. Vooraf aanvang van de werkzaamheden wordt wel een uitvoeringsplan overlegd. Mits anders overeengekomen en/of andere schriftelijke plannen en/of bestek aanwezig is.
2.8 De opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een goede en/of efficiënte uitvoering van de opdracht bevorderd.
2.9 De opdrachtnemer is en blijft verantwoordelijk voor afdrachten jegens de belasting en verklaard derhalve gen gebruik te maken van illegale werkkrachten en of ongekwalificeerd personeel.

Art. 3 duur van de opdracht

3.1 Opdrachten met een repeterend karakter, welke door de opdrachtnemer zijn aanvaard worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd. Met in achtneming van een 3 jaarlijkse evaluatie indien gewenst van een der partijen.
3.2 Andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of op het door partijen bepaalde tijdstip.
3.3 Ieder der partijen kan te allen tijde de gegeven opdracht voor onbepaalde tijd met inachtneming van artikel 3 van de opdrachtnemer door opzegging doen eindigen. Rechtelijk tussenkomst is daartoe niet vereist.
3.4 Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzegtermijn in acht te nemen van tenminste drie maanden.
3.5 Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd mogen door de opdrachtgever niet worden opgezegd.
3.6 Indien de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichtingen omschreven in deze algemene voorwaarden of anderszins uit de gesloten overeenkomst voortkomend, is hij zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist van rechtswege in gebreke. In dat geval, alsmede in geval de opdrachtgever in staat van faillissement is geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of op enig andere wijze bij de opdrachtnemer de indruk wekt niet volgens goed koopmansschap te handelen, heeft de opdrachtnemer het recht de niet opzegbare opdracht alsmede de opdracht waarbij een opzegtermijn geldt zonder inachtneming daarvan op te zeggen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door de opdrachtnemer als gevolg van deze beëindiging van de opdracht(en) te lijden schade.
3.7 Indien een partij een opdracht opzegt waarbij een opzegtermijn in acht dient te worden genomen, dient de opzegging, wil de opzeggende partij zich daarop kunnen beroepen, schriftelijk te geschieden.

Art. 4 kosten van de dienstverlening

4.1 De kosten voor de dienstverlening worden berekend op basis van het geldende uurtarief, afhankelijk van de ervaring en opleiding van de betrokken medewerker.
4.2 De kosten voor de dienstverlening worden, tenzij anders is overeengekomen, zoveel mogelijk middels gespecificeerde facturen aan de opdrachtgever in rekening gebracht in de maand waarin de diensten zijn verricht, dan wel de volgende daarop.
4.3 Reisuren worden volledig in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
4.4 De door de opdrachtnemer gemaakte kosten, welke direct in verband staan met de door de opdrachtgever verstrekte opdracht, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
4.5 Repeterende opdrachten met een maandbedrag kleiner dan € 50,- worden per kwartaal vooruit gefactureerd.

Art. 5 betaling en reclame

5.1 Declaraties dienen binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan.
5.2 Indien de opdrachtgever het bedrag der declaratie, zoals door hem verschuldigd, niet tijdig voldoet, is hij daarover met ingang van de datum waarop hij conform de bepaling van het vorige lid in gebreke is, aan de opdrachtnemer 2% meer dan de geldende wettelijk zakelijke rente verschuldigd over de periode waarin hij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
5.3 Indien de opdrachtgever met een door hem aan de opdrachtnemer verschuldigde betaling in gebreke is, zijn alle vorderingen die de opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat er een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van opeisbaarheid is de opdrachtgever over het bedrag van de vorderingen aan de opdrachtnemer een rente verschuldigd op voet van het bepaalde in het vorige lid.
5.4 De opdrachtgever doet afstand van het recht op schuldvergelijking.
5.5 Indien de opdrachtgever het bedrag van de declaratie betwist dient hij zijn bezwaren aan de opdrachtnemer binnen 14 dagen na declaratiedatum schriftelijk mee te delen op straffe van verval van het recht van reclame.
5.6 Een reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van andere werkzaamheden niet op.
5.7 Alle (buiten)gerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever komen te zijnen lasten. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht ten minste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen met een minimum van € 100.-.

Art. 6 Wet op Persoonsregistratie

6.1 Antonissen Bouwadvies zal een persoonsregistratie als bedoeld in de Wet op Persoonsregistratie aanhouden. Deze gegevens zullen slechts worden aangewend voor de doeleinden die Antonissen Bouwadvies in redelijkheid noodzakelijk of nuttig acht voor haar bedrijfsvoering daaronder begrepen facturering. Antonissen Bouwadvies zal ook een register als bedoeld in de Wet op Persoonsregistratie aanhouden.
6.2 Antonissen Bouwadvies is bevoegd alle gegevens aan derden te verstrekken indien die verstrekking met toestemming van de eindgebruiker plaats heeft. Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek dan wel op grond van een dringende en gewichtige reden, kunnen desgevraagd door Antonissen Bouwadvies gegevens aan derden worden verstrekt voor zover de persoonlijke levenssfeer van de eindgebruiker daardoor niet onevenredig wordt geschaad. Voorts zal Antonissen Bouwadvies gegevens aan derden verstrekken die ingevolge wettelijk voorschrift moeten worden verstrekt.

Art. 7 industrieel en intellectueel eigendom

7.1 Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot van Antonissen Bouwadvies afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend het eigendom van Antonissen Bouwadvies, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc. van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derden.

Art. 8 opslag van gegevens

8.1 Antonissen Bouwadvies is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van opdrachtgever afkomstige informatie.
8.2 De opdrachtgever vrijwaart Antonissen Bouwadvies voor alle aanspraken van derden, verband houdende met de beschadiging of het teloorgaan van de in het bovengenoemde lid bedoelde informatie.

Art. 9 overmacht

9.1 Onvoorziene omstandigheden, van welke aard ook, alsmede mobilisatie, oorlog en oorlogsgevaar, werkstaking, stremming van vervoer, brand, natuurgeweld en het niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden, van wie de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, zullen voor de opdrachtnemer als overmacht gelden.

Art. 10 aansprakelijkheid

10.1 De opdrachtgever garandeert dat de inhoud van de verstrekte opdracht niet in strijd is met de wettelijke bepalingen en vrijwaart hiertoe de opdrachtnemer tegen gerechtelijke acties van derden.
10.2 De opdrachtnemer behoudt zich het recht zonder verdere opgaaf van redenen een opdracht te weigeren zonder daartoe schadeplichtig te zijn tegenover de opdrachtgever of derden.
10.3 De opdrachtnemer zal de door hem gevoerde informatiebestanden controleren, actualiseren en bijhouden zoals het goed koopman betaamt, maar zal nimmer verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
10.4 Indien de opdrachtnemer ten opzichte van de opdrachtgever om welke reden dan ook aansprakelijk zal zijn voor enige door de opdrachtgever geleden schade, is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot aan een bedrag gelijk aan het viervoudige van het bedrag dat de opdrachtnemer de opdrachtgever voor die specifieke opdracht in rekening heeft gebracht of zou brengen.

Art. 11 toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op alle overeenkomsten van Antonissen Bouwadvies is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Ter zake van alle geschillen verband houdende met overeenkomsten welke door deze voorwaarden worden beheerst is, tenzij het onderwerp van geschil tot de competentie behoort van de kantonrechter, de rechter van de woonplaats van de opdrachtnemer bevoegd.

Art. 12 slotbepaling

12.1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of buiten werking gesteld wordt, blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht.
Terug naar de inhoud